Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

Μ

Μάθημα Επίδειξης Δυνατοτήτων Moodle

Αυτό το μάθημα περιγράφει τις δυνατότητες του Moodle παρέχοντας παραδείγματα δραστηριοτήτων και πηγών αναφοράς.

 • Creator: Christos Karakirios - Publisher: moodle.org
 • Subject: Education (Other) - Audience: Educators - Educational level: Tertiary
 • Language: Greek, Modern (1453-) - License: Creative Commons - ShareAlike - Time updated: Friday, 27 April 2012, 10:21 PM

А

Английский язык.11класс.

Урок английского языка для учащихся 11 класса по теме To clone or not to clone?

 • Creator: Елена Дегтярева - Publisher: Елена Дегтярева
 • Subject: English As A Second Language Teaching - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Russian - License: Creative Commons - Time updated: Thursday, 27 March 2014, 3:43 PM
Creator notes

Примечаний нет.


Б

Базовый курс администрирования Linux Rosa

short course administration Linux

 • Creator: Валерий Васильевич Белошапкин - Publisher: Валерий Васильевич Белошапкин
 • Subject: Operating Systems - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Russian - License: Creative Commons - Time updated: Wednesday, 10 January 2018, 9:55 PM
Creator notes

.


В

Все что Вы хотели знать о Moodle

Википедия дает определение Moodle как системе управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением. С помощью Moodle Вы сможете создать для своих учеников дистанционные курсы и наполнить их разнообразным контентом (лекциями, тестами и т.д.). Почему существует необходимость в организации дистанционного обучения? Создавая дистанционный курс Вы не только даете возможность ученику, пропустившему занятие, получить доступ к пропущенному материалу и проверить его знания автоматизирванно, Вы еще создаете доступную информационную среду, к которой ученик может получить доступ в любое время при наличии у него компьютера или мобильного устройства, подключенного к интернету. Moodle очень сложная система и уже при первой попытке что-либо создать Вы столкнетесь с огромнейшим количеством всевозможных настроек, разнообразие которых, прямо скажем, пугает и отталкивает пользователей от использования этой среды. Однако, если отбросить страх и хорошо подумать, то оказывается, что совсем необязательно использовать все настройки, можно "подкрутить" только то, что действительно необходимо, и все заработает.

 • Creator: Андрей Нуруллин - Publisher: Андрей Нуруллин
 • Subject: Information Systems (Other) - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Russian - License: Creative Commons - Time updated: Friday, 7 November 2014, 9:34 PM
Creator notes

Курс для начинающих


Д

Демонстрационен Moodle курс

Курс за демонстриране възможностите на Moodle. Съдържа примери за различни ресурси и дейности, и препратки към документацията за използването им. Course in Bulgarian to demonstrate the capabilities of Moodle. Contains examples for different resources and activities, and links to the documentation for their use.

 • Creator: Ваньо Георгиев - Publisher: Ваньо Георгиев
 • Tags: Moodle,demonstration,resources,activities - Subject: Information Systems (Other) - Audience: Educators - Educational level: Other
 • Language: Bulgarian - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 29 January 2013, 5:57 PM

Демонстрация возможностей Moodle

В данном курсе представлены возможности использования Moodle для разработки собственного курса.

 • Creator: Maryia Davidouskaia - Publisher: moodle.org
 • Subject: Education (Other) - Audience: Educators - Educational level: Tertiary
 • Language: Russian - License: Creative Commons - ShareAlike - Time updated: Friday, 20 April 2012, 1:22 PM

И

Индивидуальное психологическое консультирование

Елабужский институт КФУ, факультет психологии и педагогики, кафедра психологии Направление: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (программа бакалавриата «Индивидуальное психологическое консультирование») Учебный план: «Психология образования» (очное, 2012) Дисциплина: «Индивидуальное психологическое консультирование» (бакалавриат, 4 курс, очное обучение) Количество часов: 144 ч. (в том числе: лекции - 16, практические занятия - 30, самостоятельная работа – 54, КСР - 8), форма контроля: экзамен Аннотация: ЭОР «Индивидуальное психологическое консультирование» призван углубить на основе интеграции психологических и педагогических знаний студентов их профессиональные представления о психологическом консультировании как о специфическом виде психологической помощи.Содержание представленных в ЭОР лекций призвано актуализировать их прошлые учебные достижения в области общей, возрастной, социальной психологии, поможет приобрести студентам специальные знания в области индивидуального психологического консультирования, сформировать понятия о специальных консультативных умениях и навыках.В электронном образовательном ресурсе представлены лекции. Практические занятия проводятся со студентами в интерактивной форме в присутствии преподавателя и связаны с психологическим анализом и разбором консультативных случаев. Темы: 1. Введение в психологическое консультирование. 2. Теоретические основы психологического консультирования. 3. Техники психологического консультирования. 4. Виды психологического консультирования. Ключевые слова: генез психологической проблемы, принципы психологического консультирования, подходы к практике психологического консультирования, техники, психолог-консультант, эмпатия, толерантность, конгруэнтность. Автор курса:Исмаилова Наиля Иркиновна, старший преподаватель кафедры психологии, email: ismailova01@mail.ru Дата начала эксплуатации: 1 февраля 2015 г. Краткий конспект лекций Рабочая программа курса

 • Creator: Наиля Исмаилова - Publisher: Наиля Исмаилова
 • Subject: Teacher Education (Other) - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Russian - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 13 March 2018, 7:19 PM
Creator notes

Курс доступен для слушателей курсов ПК и студентов 


І

Інформатика та обчислювальна техніка

Курс  “Інформатика та обчислювальна техніка ” є дисципліною з циклу природничо-наукової  підготовки майбутніх педагогічних працівників в області сучасних інформаційних технологій , з питань будови  елементної бази сучасних комп’ютерів, програмного забезпечення, основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічній мові Паскаль. Мета курсу – формування у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для застосування при вирішенні задач з різних навчальних дисциплін та різних галузей виробництва за допомогою сучасних персональних комп’ютерів. Студенти повинні знати історію розвитку комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій, принцип дії та структуру сучасного комп’ютера, арифметичні та логічні основи роботи комп’ютера, етапи вирішення задач на ПЕОМ,  різні типи алгоритмів, способи їх опису: будувати блок-схеми алгоритмів, описувати алгоритми за допомогою алгоритмічної мови, працювати у середовищі програмування Паскаль. Студенти повинні вміти формулювати задачу, визначати вхідні та вихідні параметри, описувати задачу за допомогою математичної моделі, бувати блок-схему алгоритму задачі, складати програму та налагоджувати її, аналізувати отримані результати.

 • Creator: Вікторія Василівна Ткачук - Publisher: Вікторія Василівна Ткачук
 • Subject: Teacher Education: Vocational Education and Training - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Ukrainian - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 14 April 2015, 3:30 PM
Creator notes

Початковий варіант курсу


Інформатика та обчислювальна техніка

Курс  “Інформатика та обчислювальна техніка ” є дисципліною з циклу природничо-наукової  підготовки майбутніх педагогічних працівників в області сучасних інформаційних технологій , з питань будови  елементної бази сучасних комп’ютерів, програмного забезпечення, основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічній мові Паскаль. Мета курсу – формування у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для застосування при вирішенні задач з різних навчальних дисциплін та різних галузей виробництва за допомогою сучасних персональних комп’ютерів. Студенти повинні знати історію розвитку комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій, принцип дії та структуру сучасного комп’ютера, арифметичні та логічні основи роботи комп’ютера, етапи вирішення задач на ПЕОМ,  різні типи алгоритмів, способи їх опису: будувати блок-схеми алгоритмів, описувати алгоритми за допомогою алгоритмічної мови, працювати у середовищі програмування Паскаль. Студенти повинні вміти формулювати задачу, визначати вхідні та вихідні параметри, описувати задачу за допомогою математичної моделі, бувати блок-схему алгоритму задачі, складати програму та налагоджувати її, аналізувати отримані результати.

 • Creator: Вікторія Василівна Ткачук - Publisher: Вікторія Василівна Ткачук
 • Subject: Teacher Education: Vocational Education and Training - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Ukrainian - License: Creative Commons - Time updated: Sunday, 26 April 2015, 7:57 PM
Creator notes

Початковий варіант курсу


К

Клиническая психология детей и подростков

Елабужский институт, факультет психологии и педагогики, кафедра психологии Направление: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (программа бакалавриата «Клиническая психология детей и подростков»)  Учебный план: «Психология образования» (очное, 2012)  Дисциплина: «Клиническая психология детей и подростков» (бакалавриат, 3 курс, очное обучение)  Количество часов: 108 ч. (в том числе: лекции - 28, практические занятия - 20, самостоятельная работа – 54, КСР - 6), форма контроля: зачет Аннотация: Курс «Клиническая психология детей и подростков» - дисциплина, изучающая различные нарушения психики и поведения, может применяться в различных сферах, обслуживающих людей с аномальными и психологическими проблемами. Программа дисциплины позволяет рассмотреть научные знания и вовремя распознать нарушение психического развития или отношения в поведении, что в свою очередь дает возможность избирательного и эффективного применения психолого-педагогической коррекции для развития личности. Курс направлен на расширение знаний студентов о возможностях клинической психологии в педагогической практике, расширение представлений студентов о направлениях клинико-психологической работы в педагогических целях. Темы: 1. Введение в клиническую психологию. 2. Основные синдромы психических расстройств периода новорожденности, младенчества и раннего детства. 3. Нарушения личности и их исследования. 4. Нарушения сознания и методы их исследования. 5. Нарушения памяти и методы их исследования. 6. Нарушения мышления и методы их исследования. 7. Нарушения эмоциональной и волевой сферы и их диагностика.  Ключевые слова: патопсихологические симптомокомплексы, нарушение психики, патология характера, акцентуация характера, аномалия поведения, нарушение эмоций, волевой сферы, методы психодиагностики патологии психики.  Автор курса: Исмаилова Наиля Иркиновна, старший преподаватель кафедры психологии, email: ismailova01@mail.ru Дата начала эксплуатации: 1 сентября 2014 г. Рабочая программа Краткий конспект курса

 • Creator: Наиля Исмаилова - Publisher: Наиля Исмаилова
 • Subject: Teacher Education (Other) - Audience: Students - Educational level: Tertiary
 • Language: Russian - License: Creative Commons - Time updated: Tuesday, 13 March 2018, 7:19 PM
Creator notes

Курс доступен для студентов и слушателей курсов ПКPage:  1  2  (Next)
  ALL